Уведомление за поверителност

19:02
февруари 18, 2021

Уважаеми клиенти и партньори,

Благодарим Ви, че проявявате интерес към нашите продукти и изделия и ни се доверявате.

Защитата на личните данни и осигуряването на тяхното законосъобразно, добросъвестно и прозрачно обработване са приоритет за нас.

С настоящото уведомление за поверителност „СТАНИКО“ ООД Ви предоставя информация за обработването на Вашите лични данни във връзка с нашите търговски отношения, в изпълнение на изискването за прозрачност съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на данните.

Администратор на лични данни
Личните данни се обработват от „СТАНИКО“ ООД с ЕИК: 175372204,
със седалище: гр. София, р-н Люлин,  ул. Добри Жотев №1 с адрес на управление: в гр. София, р-н Люлин,  ул. Добри Жотев №1
имейл: staniko@staniko.com, телефон: 029237101.

Лични данни, които обработваме
„СТАНИКО“ ООД обработва следната информация за Вас:
– Име, презиме и фамилия;
– ЕГН (за счетоводни нужди – необходим реквизит при издаване на фактура към физическо лице);
– Данни за контакт: електронна поща, адрес и телефон;
– Месторабота и длъжност.

Цели, за които обработваме личните Ви данни
„СТАНИКО“ ООД обработва само тези данни, които са необходими за изпълнение на задължения по търговска сделка и/или договор, ако е сключен такъв.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани, за да Ви изпращаме информация и да водим кореспонденция свързана изцяло с търговските ни взаимоотношения: изпращане на писма и оферти, договори и фактури, сертификати и други документи.

Основания за обработване на личните Ви данни
Обработваме Вашите данни на следните правни основания:
– обработването е необходимо за сключването и изпълнението на Договор с Вас;
– на основание легитимния интерес на „СТАНИКО“ ООД за целите на търговската дейност.

Разкриване и предаване на лични данни
При спазване на законовите изисквания и при необходимост от това, „СТАНИКО“ ООД може да разкрие Ваши лични данни на следните лица:
– Доставчици на услуги (експерти по информационна сигурност, счетоводител, адвокати). „СТАНИКО“ ООД превъзлага на други лица някои спомагателни дейности, свързани със сключване и изпълнение на Договора, техническа поддръжка на информационни системи и оперативна поддръжка на дейността. В тези случаи е възможно „СТАНИКО“ ООД да разкрие лични данни на тези лица само при наличие на основателна причина за това, въз основа на писмен договор с получателите и при достатъчно гаранции, че същите обработват данните законосъобразно и осигуряват достатъчно ниво на защита.
– На други лица в изпълнение на законови задължения на „СТАНИКО“ ООД или по искане на компетентни публични органи, ако има такива.

„СТАНИКО“ ООД не предава личните данни на трети държави.

Срок за съхранение на личните Ви данни
„СТАНИКО“ ООД ще съхранява личните Ви данни докато същите са необходими за целите на обработването, а именно:
– за сключването и изпълнението на договорни задължения – за срок до 5 години, считано от датата на изпълнение на Договора;

Вашите права във връзка със защитата на личните Ви данни
Имате следните права във връзка с личните Ви данни, обработвани от „СТАНИКО“ ООД:

Право на информация.
Имате право да получите цялата информация, съдържаща се в настоящото Уведомление за поверителност.

Право на достъп.
Имате право да получите потвърждение от „СТАНИКО“ ООД дали обработва личните Ви данни и да получите достъп до данните си, включително безплатно копие от тях, освен ако искането Ви е прекомерно и повтарящо се.
Имате право да получите информация за целите на обработването, какви лични данни обработва „СТАНИКО“ ООД за Вас, пред кого разкрива личните Ви данни, срока, за който „СТАНИКО“ ООД ще съхранява данните Ви или критериите за определяне на този срок, правата Ви във връзка със защита на личните Ви данни, и източника, от който „СТАНИКО“ ООД е получил данните Ви.

Право на коригиране.
Имате право да поискате от „СТАНИКО“ ООД да коригира неточни, непълни или неактуални лични данни, които се отнасят до Вас.

Право на изтриване.
Имате право да поискате от „СТАНИКО“ ООД да изтрие Ваши лични данни в следните случаи:
• личните данни повече не са необходими за посочените по-горе цели;
• при подаване на възражение от Ваша страна срещу обработването за целите търговските отношения
• бъде установено незаконосъобразно обработване на личните данни;
• личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на законово задължение.
„СТАНИКО“ ООД може да откаже да изтрие личните Ви данни, ако обработването им е необходимо за:
• спазване на правно задължение на „СТАНИКО“ ООД, което изисква обработването;
• установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Право на ограничаване на обработването.
Имате право да изискате от „СТАНИКО“ ООД да ограничи обработването на личните Ви данни в следните случаи:
• докато оспорвате точността на личните си данни, за срок, който позволява на „СТАНИКО“ ООД да провери точността на данните;
• ако обработването е неправомерно, но не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им;
• ако „СТАНИКО“ ООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяване, упражняване или защита на правни претенции.

Право на възражение.
В случаите, когато данните Ви се обработват на основание на легитимен интерес за целите на директния маркетинг, можете да възразите срещу обработването на това основание.

Право на преносимост.
Имате право да получите личните си данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат.

Право на жалба до Комисията за защита на личните данни.
Имате право да подадете жалба срещу обработването на личните Ви данни от „СТАНИКО“ ООД до Комисията за защита на личните данни на имейл kzld@cpdp.bg или на адрес гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2.

Допълнителна информация
За получаване на допълнителна информация по всякакви въпроси относно обработването на личните Ви данни и за условията и реда, по който можете да упражните правата си, можете да получите на посочените по-горе данни за връзка с „СТАНИКО“ ООД.